Onderzoeksprogramma

Onderzoeks-programma

Onderzoeksprogramma en thema’s

Het Oogstfonds werkt met een onderzoeksprogramma. In dat programma worden de thema’s en onderzoeksprojecten voor de komende jaren vastgesteld. Voor enkele projecten wordt nog geheel of gedeeltelijk financiering gezocht.

1. Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert. Welke sortiment bomen en groen hebben we nodig voor de toekomst? Hoe kunnen we groen optimaal inzetten om de gevolgen van klimaatverandering te temperen?

2. Economie – ziekten en plagen

Bomen en groen zijn een waardevol bezit omdat ze bijdragen aan de realisatie verschillende (klimaat)beleidsdoelstellingen. Maar het is ook een kostbaar bezit. Aankoop, aanplant en onderhoud vergen kosten. Ziekten en plagen moeten worden beperkt zodat ze dit bezit niet aantasten. Hiermee voorkomen we kapitaalvernietiging.

3. Groentechniek

Steeds meer technische kennis is noodzakelijk om er voor te zorgen dat het groen in een verstedelijkte omgeving echte groeikansen heeft. Zowel voor de boven- als de ondergrondse aspecten. Denk aan groeiplaatsverbetering, maar ook aan snoei- en onderhoudstechnieken.

Lopende onderzoeken

1. Klimaateffectief groen

Thema: Klimaatadaptatie

Dat groen een positief effect heeft op de gevolgen van klimaatverandering, wordt steeds breder gedragen, maar wanneer is groen binnen stedelijk gebied nou daadwerkelijk effectief? Uit eerder onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan concrete richtlijnen voor de toepassing van stedelijk groen, met een wetenschappelijke onderbouwing. In een publiek-privaat samenwerkingsverband van veertien partners uit de groene sector, regionale overheid, onderwijs en onderzoek, met Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland als penvoerder, wordt aan drie onderzoekslijnen gewerkt. Het doel daarbij is om te komen tot praktische ontwerprichtlijnen voor een aantal bebouwingstypen, waarbij de nadruk ligt op temperatuur en waterhuishouding.

2. Kastanjebloedingsziekte

Thema: Economie – ziekten en plagen

De Kastanjebloedingsziekte, veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas syringae pv ‘aesculi’, vormt al geruime tijd een probleem voor de Paardenkastanjes in Nederland. Hier is van 2005 – 2009 actief onderzoek naar gedaan door de hiertoe opgerichte werkgroep Aesculaap. In het huidige onderzoek zullen nieuwe inzichten van de afgelopen tien jaar onderzocht worden, met als doel: gezonde kastanjebomen in de stedelijke omgeving. Daarbij staan twee aspecten centraal: 1) de selectie van voor de bloedingsziekte ongevoelige paardenkastjes en 2) onderzoek naar middelen en methoden voor boombehoud in de gemeente Den Haag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het City Tree Lab in Den Haag, waar behandelmethoden getest kunnen worden. De onderzoeksresultaten worden door de gemeente Den Haag openbaar gemaakt.

Meer leest u op deze pagina.

3. Toepasbaarheid granulaten bij bomen in stedelijke omgeving

Thema: Groentechniek

Drukte in de ondergrond en bodemkwaliteit zijn van grote invloed op de groei en ontwikkeling van bomen in stedelijk gebied. Gedurende vijf jaar wordt onder leiding van de Bomenwacht de groei van een groot aantal iepen gemonitord in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daarbij wordt onderzocht wat de effecten zijn van verschillende soorten granulaten. Granulaat bestaat over het algemeen uit een fijn deel ten behoeve van voeding en een hard, stenig deel om stevigheid te bieden. Verwacht wordt dat het onderzoek niet één winnaar zal uitroepen, maar juist aan kan geven welk type substraat geschikt is voor bepaalde omstandigheden. Op dit laatste aspect valt nog winst te behalen, door de samenwerking te zoeken met andere gemeenten kunnen meer verschillende (omgevings)variabelen onderzocht worden.

4. Uitgestelde onverenigbaarheid bij eiken

Thema: Economie – ziekten en plagen

BTL, onderdeel van idverde, doet nader onderzoek naar drie eiken op de Marchantstraat te Apeldoorn op het vlak van uitgestelde onverenigbaarheid. Daartoe zal een meting worden uitgevoerd met een resistograaf. Ook wordt een PICUS-meting gedaan. Door deze casus nader te onderzoeken kan mogelijk meer gezegd worden over de risico’s van uitgestelde onverenigbaarheid voor deze boomsoort in deze casus, maar ook voor het fenomeen in algemene zin en hoe om te gaan met boomsoorten die gevoelig zijn voor uitgestelde onverenigbaarheid.

5. Essentaksterfte

Thema: Economie – ziekten en plagen

De gemeenten Haarlem en Rotterdam hebben in 2018 in samenwerking met de boomspecialisten VHG een onderzoek naar essentaksterfte laten uitvoeren, met als resultaat een protocol voor een uniforme opname van essentaksterfte in stedelijke en landelijke omgevingen. Hiermee wordt voorzien in een grote behoefte aan uniforme richtlijnen voor het beoordelen van essentaksterfte.

© Oogstfonds | 2021